Blue Host logó
Szöveges logó

Telefon: (06) 26 784 078
Telefax: (06) 1 700 BLUE
Mobil: (06) 20 379 7913

Felhasználási feltételek

A Bluehost Europe Kft. és a Megrendelő között a szolgáltatás megrendelésével és visszaigazolásával lérejött domain-regisztrációs és domain-karbantartási, illetve web-szolgáltatási szerződés feltételei.

A Bluehost Europe Kft. és a Megrendelő között létrejött

domain-regisztrációs és domain-karbantartási, illetve web-szolgáltatási szerződés

 1. A Megrendelő a Szolgáltató honlapján (www.bluehost.hu) megtekinthető jelen általános Felhasználási feltételek ismeretében megrendeli és igénybe veszi a szerződés tárgyát képező szolgáltatást (szolgáltatásokat).
 2. A Szolgáltató a mindenkor rendelkezésére álló technikai erőforrásokkal nyújtja a Megrendelő számára a szerződés hatálya alá tartozó szolgáltatást (szolgáltatásokat).
 3. A szolgáltatás díjait és egyéb paramétereit, a kezdési és lejárati időket a Megrendelő a megrendelés során kiválsztja, és a szolgáltató ezeket visszaigazolja.
 4. A Megrendelő a kért szolgáltatást (szolgáltatásokat) írásban, szóban (telefonon), elektronikus levélben vagy — célszerűen — a Szolgáltató honlapján található on-line megrendelőlap igénybe vételével rendelheti meg. Bármilyen formában történik is a megrendelés, az igénye benyújtásával a Megrendelő ráutaló magatartással, illetve explicit módon kijelenti, hogy ismeri és elfogadja a Szolgáltató honlapján megtekinthető jelen általános Felhasználási feltételeket.
 5. A megrendelés kézhezvételét követően a Szolgáltató visszaigazolást küld a Megrendelőnek, és intézkedik a megrendelt szolgáltatás (szolgáltatások) elindításáról. A Szolgáltató a szolgáltatás elindítását saját belátása szerint a Megrendelő számára kiszámlázott díj vagy előleg megfizetéséhez kötheti.
 6. A megrendelés benyújtásával, ill. annak visszaigazolásával a Felek között megállapodás jön létre, amely mindkét Fél számára kötelező erejű. A Felek közötti jogviszony kezdete a megrendelés visszaigazolásának pillanata. Ezt a pillanatot kell a díjfizetés kezdő időpontjaként figyelembe venni, hacsak a Szolgáltató a szolgáltatás elindítását valamilyen okból nem későbbi időpontban végezte, ilyen esetben a szolgáltatás tényleges elindításának időpontját kell a díjfizetés kezdő időpontjaként figyelembe venni.
 7. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy egyes szolgáltatások elindítása — például a magyar (.hu végződésű) domain-nevek bejegyzése — az érvényes előírások szerint az igénylés benyújtásától számítva csak jelentős várakozási idő elteltével valósítható meg. Mivel a Szolgáltató felé a szolgáltatás elindításának közvetlen és közvetett költségei az igény benyújtásának pillanatában keletkeznek, ezért a szolgáltatást a várakozási idő alatt is teljesítettnek kell tekinteni, és a Megrendelő vállalja a díjak kifizetését a várakozási időre eső rész tekintetében is. A Szolgáltató saját belátása szerint eltekinthet a várakozási idő alatt történő díjfizetési igényétől, ilyenkor a díjfizetés kezdő időpontja megegyezik a szolgáltatás tényleges elindításának időpontjával.
 8. A szolgáltatást a Szolgáltató részéről akkor is teljesítettnek kell tekintetni, ha a Megrendelő a rendelkezésére bocsátott erőforrásokat nem, vagy nem teljes egészében veszi igénybe. Nem jelent jogalapot a díj elengedésére vagy mérséklésére, ha a Megrendelő az általa igényelt domain-név alatt rövidebb vagy hosszabb ideig nem üzemeltet semmiféle szolgáltatást, vagy a szolgáltatás üzemeltetését felfüggeszti, szünetelteti vagy megszünteti, ha az általa igényelt tárhelyre a tartalmat nem tölti fel, vagy csak később tölti fel, illetve bármilyen más erőforrást nem vesz igénybe vagy nem teljes mértékben vesz igénybe.
 9. A szolgáltatásért (szolgáltatásokért) a szolgáltató egyszeri, éves ill. havi díjat számít fel. A díjfizetés mindig a tárgyidőszakra, előre történik a Szolgáltató által benyújtott számla alapján. Az éves díjak számlázása és fizetése a Felek között létrejött megállapodás alapján történhet több időszak összevonásával, azaz két vagy több évre előre. A havi díjak számlázása a Szolgáltató belátása szerint, a Megrendelővel egyeztetve történhet több időszak összevonásával, azaz két, három, hat, tizenkét vagy huszonnégy hónapra előre.
 10. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy egyes szolgáltatások esetében a minimális igénybevételi idő rögzített, nem változtatható (pl. a domain-bejegyzés minimális időtartama 1 év, egyes domain-nevek esetében két év; ill. egyes szolgáltatások igénybe vételének minimális időtartama 1 év). A Megrendelő elfogadja, hogy ilyen esetben a teljes minimális időtartamra eső díjat megfizeti akkor is, ha a szolgáltatást nem kívánja a teljes időtartam alatt igénybe venni, illetve az igénybe vételről a teljes időszakra vagy annak egy részére időközben lemond. A Megrendelő elfogadja, hogy ilyen esetben nem kérhető a befizetett díj teljes összegének vagy arányos részének visszatérítése, illetve az ilyen esemény nem ad jogalapot a díj egészének vagy egy részének meg nem fizetésére.
 11. A díjfizetési határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a nyújtott szolgáltatás korlátozására, indokolt esetben felfüggesztésére. Ismételt vagy tartós elmaradás esetén a Szolgáltató jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására. Ilyen esetben a szerződés megszűnéséből eredő minden kár a Megrendelőt terheli. A szolgáltatás korlátozása vagy felfüggesztése nem mentesíti a megrendelőt az elmaradt díj megfizetésének kötelezettsége alól.
 12. A díjfizetési határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamatot felszámolni.
 13. Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségét felszólítás ellenére nem teljesíti, a Szolgáltató minden rendelkezésére álló törvényes eszközt (fizetési meghagyás kibocsátása, adósságbehajtó szolgáltatás igénybe vétele, felszámolási eljárás indítása) igénybe vehet a tartozás behajtására. Ilyen esetben az adósság behajtásával kapcsolatos minden költség a Megrendelőt terheli.
 14. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes díjfizetés esetén a Szolgáltató által részére küldött felszólítások díja a Megrendelőt terheli. A felszólítások díja: 1. felszólítás (5 napot meghaladó késedelem esetén): 2500 Ft + ÁFA; 2. felszólítás (10 napot meghaladó késedelem esetén): 5000 Ft + ÁFA; 3. és további felszólítás (30 napot meghaladó késedelem esetén): 10 000 Ft + ÁFA.
 15. A szolgáltató fenntartja a jogot a díjak megváltoztatására. A Szolgáltató a változásról 30 napos határidővel írásban értesíti a megrendelőt. Ha a Megrendelő a határidőn belül kifogást nyújt be a díjak változásával kapcsolatban, élhet a szerződés felmondásának jogával. Ha a Megrendelő a díjtételek változását a határidőn belül nem kifogásolja, az új díjak a következő díjfizetési időszakra érvénybe lépnek. A Felek ennek megfelelően módosítják a jelen szerződés 1. sz. mellékletét.
 16. Ha a szolgáltatásban a Szolgáltatónak felróható okból fennakadás fordul elő, a Megrendelő kérheti a tárgyidőszakra eső fizetési kötelezettség egyszeri arányos csökkentését. A Megrendelőnek ilyen okból visszajáró összeget a Szolgáltató a következő díjfizetési időszakban jóváírja. A fizetési kötelezettség csökkentése csak a fennakadás által érintett szolgáltatásra vonatkozik, annak érvénye nem terjed ki a Megrendelő által az érintett szolgáltatással kapcsoltan vagy attól függetlenül igénybe vett más szolgáltatásra vagy szolgáltatásokra.
 17. Amennyiben a Megrendelő túllépi az egyszeri, éves ill. havi díjakban foglalt szolgáltatásokra a szerződésben meghatározott mennyiségi keretet vagy kereteket, a Szolgáltató pótdíjat szab ki, ennek mindenkori mértéke a Szolgáltató díjtáblázatban van feltüntetve. A Megrendelő vállalja, hogy a túllépés után járó pótdíjat a számla alapján határidőre megfizeti. Amennyiben a Megrendelő a túllépés miatt várható költségnövekedést nem vállalja, kérheti a szolgáltatás (szolgáltatások) ideiglenes felfüggesztését. A felfüggesztés pillanatáig felhalmozott túllépés utáni pótdíjat azonban a Megrendelőnek ilyen esetben is meg kell fizetnie.
 18. A Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatás részeként rendelkezésére álló technikai lehetőségek (látogatási statisztikák, tárhelyfoglalási és sávszélesség-igénybevételi napló, illetve automatikus rendszerüzenet kérése) felhasználásával, illetve az általa felhasznált erőforrások ellenőrzésével és kézbentartásával saját maga gondoskodik a mennyiségi keretek túllépésének elkerüléséről. A Szolgáltató nem visel semmiféle felelősséget a Megrendelő erőforrás-gazdálkodásáért, és nem kötelezhető arra, hogy a megrendelő helyett az erőforrások felhasználást ellenőrizze, vagy hogy a túllépés lehetőségre a Megrendelőt figyelmeztesse.
 19. Ismétlődő vagy rendszeres túllépés esetén, ill. saját belátása szerint a Megrendelő kérheti a Szolgáltatótól az átállást egy magasabb értéket tartalmazó díjcsomagra. Amennyiben az új díjcsomag részben vagy egészben fedezi a túllépés mértékét, a Szolgáltató a pótdíjat nem számlázza, ill. annak csak az új díjcsomag alapján számított részét számlázza. A szerződés ilyen esetben a módosított feltételekkel továbbra is érvényben marad, és a Megrendelő vállalja az új feltételek szerint esedékes díjak, ill. az esetleges maradó pótdíj összegének kifizetését.
 20. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásoknak nem mindegyike tartozik azonos szolgáltatáscsaládba, így előfordulhat, hogy a magasabb értéket tartalmazó díjcsomag esetleg más fő paraméterekkel rendelkező szolgáltatást jelenthet, és hogy az átállás a Megrendelő adatainak le- és feltöltését, áttöltését vagy ismételt feltöltését igényelheti. A Megrendelő vállalja, hogy ilyen esetekben saját maga gondoskodik az adatok le- és feltöltéséről, illetve amennyiben a Szolgáltatót bízza meg a feladat elvégzésével, vállalja az ezzel járó költségek megtérítését.
 21. A Szolgáltató továbbadott szolgáltatás esetén nem kötelezhető az általa a Megrendelő nevében és érdekében fizetendő díjak meghitelezésére, így a továbbadott szolgáltatás (szolgáltatások) díjának az eredeti szolgáltató felé történő megfizetését késleltetheti addig az időpontig, amíg meg nem győződött arról, hogy a Megrendelő a részére kiszámlázott díjat megfizette. A Szolgáltató nem visel felelősséget, ha a Megrendelő késedelmes díjfizetése miatt a szolgáltatás nyújtásában bármilyen esemény — a szolgáltatás szüneteltetése, felfüggesztése, megszüntetése — bekövetkezik.
 22. Domain-név bejegyzési igény esetén a szerződés alapján a Szolgáltató elvégzi a domain-név nyilvántartásba vételét a regisztrációs szervezeténél, elvégzi az ezzel kapcsolatos technikai, adminisztratív és pénzügyi jellegű feladatokat.
 23. A Szolgáltató a Megrendelő külön felkérésére vállalja a bejegyzett domain-név technikai működtetésével kapcsolatos feladatok megoldását. Ezért a díjszabásában meghatározott külön díjat számíthatja fel.
 24. A domain-bejegyzés lebonyolításáért a Szolgáltató egyszeri díjat, illetve éves fenntartási díjat számol fel. A már bejegyzett domain-név fenntartásáért a Szolgáltató a bejegyzés fordulónapjától éves fenntartási díjat számol fel. Az egyszeri díj, illetve a fenntartási díj magában foglalja a regisztrációt végző szervezet által felszámított díjat és a Szolgáltató munkadíját.
 25. A domain-karbantartási díj ésszerű mértékig, évi 12 alkalomig fedezi a Szolgáltató munkadíját a domain-névvel kapcsolatos adatmódosításokat, beállításokat érintően. Amennyiben ennél több alkalommal szükséges a domain-néven adatmódosítást, beállítás végezni, a Szolgáltató alkalmanként a díjszabásában meghatározott egyszeri kezelési költséget számíthat fel.
 26. Amennyiben a Megrendelő már bejegyzett domain-neve áthozását kéri a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltató általában egy éves, (egyes domain-nevek esetében két éves) hosszabbítási vagy karbantartási díjat számít fel, egyúttal a domain-név regisztrációs időtartamát — az eredeti lejárattól számítva — egy teljes (illetve értelemszerűen két teljes) évvel meghosszabbítja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy egyes domain-nevek esetében a hosszabbítás nem az eredeti lejárattól, hanem az áthozás napjától érvényes.
 27. A domain-név más szolgáltatótól való áthozásához szükség lehet a Megrendelő részvételére. A Megrendelő vállalja, hogy ilyen esetben a Szolgáltatóval teljes mértékben együttműködik. Ha a domain-név áthozása a Megrendelő hibájából, az együttműködési kötelezettség elmulasztásából eredően meghiúsul, a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak az áthozási díjat ugyanúgy megfizetni, mintha az áthozás sikeres lett volna. Ugyanez a kötelezettség terheli a Megrendelőt a kérésére végrehajtott hasonló jellegű műveletek (felfüggesztett vagy törlés alatt álló domain-név visszaállításának megkísérlése stb.) esetében.
 28. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a domain-nevekkel kapcsolatos egyes eljárások (domain-előjegyzés, lejárt vagy lejáróban lévő domain-név bejegyzése a lejárat figyelésével stb.) akkor is díj (kezelési költség) fizetésével járnak, ha a művelet nem jár sikerrel, és a domain-név bejegyzése meghiúsul. Hasonló módon kezelési költség terheli a Megrendelőt, ha a benyújtott domain-igénylését a regisztrációs szervezet megtagadja, vagy ha vitás esetben a kért domain-nevet a regisztrációs szervezet vagy az általa felkért testület (választott bíróság) másnak ítéli.
 29. Amennyiben a Megrendelő domain-nevének kezelését harmadik fél végzi, a megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez szükség lehet a Megrendelő és az érintett harmadik fél együttműködésére. A Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatás zavartalan elindítása és működése érdekében a Szolgáltatóval és az érintett harmadik féllel teljes mértékben együttműködik. A Szolgáltató nem visel felelősséget azért, ha a domain-név kezelését végző harmadik fél az együttműködést megtagadja, vagy a tőle elvárható intézkedést (intézkedéseket) nem teszi meg, vagy nem megfelelően teszi meg.
 30. Amennyiben a Megrendelő csak domain-név igénylését kéri, és számára a kapcsolódó szolgáltatások nyújtását harmadik fél végzi, a Szolgáltató a Megrendelő vagy az érintett harmadik fél képviselőjének igénye alapján elvégzi a szükséges kezdeti beállításokat, ill. alkalmanként ugyanilyen igény alapján elvégzi a beállítások módosítását. A Szolgáltató nem visel felelősséget azért, ha a harmadik félnél üzemelő szolgáltatások a kért beállítások alapján nem működik vagy nem megfelelően működik.
 31. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy egyes domain-nevek bejegyzését a regisztrációs szervezet űrlap, nyomtatvány kitöltéséhez, aláírásához kötheti, egyes domain-nevek esetében az igénylőnek igazolnia kell a bejegyzésre való jogosultságát, ill. egyes domain-nevek bejegyzéséhez kiegészítő adatok megadására lehet szükség. A Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben a domain-név igényléséhez szükséges ilyen speciális feltételeket nem teljesíti, vagy csak részben vagy határidőn túl teljesíti, és a regisztrációs szervezet a domain-név bejegyzését megtagadja, egyes esetekben a már befizetett díjat vagy előleget nem igényelheti vissza.
 32. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a már elindított domain-igénylést nem vonhatja vissza, a befizetett díjat vagy előleget nem igényelheti vissza, a Szolgáltatónak a már elindított igénylés miatt felmerült költségeit és munkadíját megtéríti.
 33. Amennyiben a Megrendelő az általa igényelt domain-névre nem tart igényt, a lejárat előtt 30 nappal erről írásban értesíti a Szolgáltatót. A Szolgáltató visszaigazolja a lemondást a Megrendelőnek, és intézkedik a domain-név nyilvántartásból való törlése iránt. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy egyes regisztrációs szervezetek a lemondást írásos nyilatkozat, űrlap kitöltéséhez vagy más eljáráshoz köthetik; a Megrendelő vállalja ezeknek a feltételeknek a teljesítését. Amennyiben a Megrendelő elmulasztja a lemondást, a határidőn túl nyújtja be a lemondást, vagy az előírt eljárást nem vagy hiányosan hajtja végre, és a regisztrátor elvégzi a domain-név regisztrációjának hosszabbítását, a Megrendelő vállalja a következő éves vagy két éves díj kifizetését.
 34. A Szolgáltató által a Megrendelő részére bejegyzett domain-név a Megrendelő használatába kerül, illetve — külföldön bejegyzett domain-név esetében — domain használatára a külföldi hatóságok és regisztrátorok előírásai és szerződési feltételei szerinti jogosultságot szerez. A megrendelő a domain-nevet — a vonatkozó jogszabályok és előírások betartásával — tetszése szerint használhatja, bérbe adhatja, annak használati jogát átruházhatja. A használati jog átruházása esetén a szolgáltató a díjszabásban meghatározott eseti díjat számolhat fel.
 35. A Szolgáltató a Megrendelő igénye alapján köteles a domain-név kezelését más regisztrátornak átengedni. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a domain-név kezelésének más regisztrátorhoz történő átengedése esetén a Szolgáltató külön eljárási díjat számíthat fel. A Szolgáltató megtagadhatja a domain-név kezelésének átengedését abban az esetben, ha a Megrendelő a szolgáltatás után járó díjat nem, vagy csak részben fizette ki.
 36. A Megrendelő felelős az általa igényelt domain-név alaki tartalmáért. Amennyiben a domain-név megjelenése bármilyen nyelven — külföldön bejegyzett domain-név esetében elsősorban a bejegyzési ország hivatalos nyelvén vagy nyelvein — jogszabályt sért vagy a jó ízlést sérti, gyűlölet keltésére alkalmas, vagy bármilyen más módon sérelmet vagy kárt okoz, az ebből eredő minden következmény a Megrendelőt terheli.
 37. Amennyiben a domain-név bejegyzése harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sérti, az ebből eredő minden következmény a Megrendelőt terheli.
 38. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a domain-név felhasználását illetően. Amennyiben a domain-név felhasználása jogszabályt sért, a jó ízlésbe ütközik, gyűlölet keltésére alkalmas, vagy harmadik személynek kárt okoz, az ebből eredő minden következmény a Megrendelőt terheli.
 39. A Megrendelő által a szerveren elhelyezett és ott elérhető információ és egyéb szolgáltatás nem sérthet jogszabályt — különös tekintettel a szerzői és a kapcsolatos jogokra — , sem harmadik személy jogos érdekét, és nem lehet a jó ízlést sértő vagy gyűlölet keltésére alkalmas. A szolgáltató fenntartja a jogot a törvénysértő vagy más okból kifogásolható anyag azonnali eltávolítására, és ismétlődő vagy másképpen indokolt esetben pedig a szolgáltatás nyújtását korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti. Az ebből az eseményből a Megrendelő számára esetleg eredő kárért a Szolgáltató nem visel felelősséget.
 40. A Megrendelő kijelenti, hogy a szolgáltatást nem használja fel kéretlen levelek, különösképpen reklám tömeges küldésére. Amennyiben ilyen levél címzettje a Szolgáltatónál panaszt tesz a Megrendelőre, a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását korlátozhatja, felfüggesztheti vagy indokolt esetben megszüntetheti. Az ebből eredő károkért mindennemű felelősség a Megrendelőt terheli.
 41. Amennyiben a 36., 37., 38. 39. vagy a 40. pontban meghatározott esetekben illetékes bírósági vagy ügyészségi végzés a Szolgáltatót a domain-név bejegyzésének a megszüntetésére kötelezi, vagy bármely állam illetékes bírósága a domain-név használati jogát jogerősen harmadik személynek ítéli, vagy ha a regisztrátor vagy az általa felkér választott bíróság a domain-név használati jogát visszavonja vagy más igénylőnek ítéli, vagy ha az illetékes bírósági vagy ügyészségi végzés a Szolgáltatót a Megrendelő által a szerverre feltett tartalom eltávolítására kötelezi, a Megrendelő nem támaszthat kártérítési igényt a Szolgáltatóval szemben, a jogszerűen kiszámlázott díjakat köteles megfizetni, és a már kifizetett díjakat nem igényelheti vissza. Az eljárás ellen a Megrendelő az eljáró szervnél panaszt tehet, illetve esetleges kárigényét a polgári perrendtartás szerint az ügyben eljáró szervezettel ill. az ügyben érintett harmadik személlyel szemben érvényesítheti.
 42. Amennyiben a 39. vagy a 40. pontban meghatározott esetekben illetékes bírósági vagy ügyészségi végzés, helyi hatóság vagy más hatóság a Megrendelő hibájából a Szolgáltató ellen eljárást indít, számára hátrányos döntést vagy ítéletet hoz, bírságot szab ki, vagy a Szolgáltatót más módon elmarasztalja, a Megrendelő köteles a Szolgáltató helyett ezeknek a döntéseknek terhét és költségeit viselni.
 43. Amennyiben a 40. pontban meghatározott esetben a Megrendelő hibájából a Szolgáltató erőforrásait hátrány éri — például kéretlen levelek küldése miatt a Szolgáltató levelezőszerverét tiltólistára helyezik —, a Megrendelő köteles a Szolgáltató ezzel kapcsolatos összes közvetlen és közvetett költségét viselni.
 44. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy jogerős ügyészségi határozat, bírói ítélet alapján, illetve a rendőrhatósági eljárás keretében a hatályos jogszabályoknak megfelelően a Szolgáltatót kötelezhetik a megrendelő személyes adatainak, a szerverre a Megrendelő által feltöltött tartalomnak, ill. a szervernaplóban a Megrendelővel kapcsolatban szereplő adatoknak a kiadására. A Megrendelő erre az eseményre hivatkozva a Szolgáltatótól nem kérhet semmiféle kártérítést, ill. nem perelheti a Szolgáltatót az adatainak a kiadása miatt.
 45. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha a jelen szerződés vagy annak egy részének felmondása, késedelmes díjfizetés, a vonatkozó jogszabályok és előírások megsértése miatt, vagy bármely más okból a domain-névre vonatkozó jogosultsága megszűnik, a domain-nevet a regisztrációt végző szervezet szabad felhasználás céljára visszavonhatja, más igénylő számára árverés útján vagy más módon rendelkezésre bocsáthatja, vagy lefoglalva tarthatja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a domain-név használati jogának ilyen okból történő elvesztése esetén a Szolgáltatóval szemben semmiféle kárigénnyel nem léphet fel.
 46. A Megrendelő az igénybe vett szolgáltatást üzleti célra felhasználhatja, illetve azt akár részben, akár egészben továbbadhatja. A díjfizetéssel, a domain-név és a szerveren elhelyezett tartalom jogszabályi megfeleléséért, valamint a pótdíjakkal kapcsolatos kikötések betartásáért azonban ilyen esetben is a Megrendelő felelős.
 47. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa igényelt domain-névvel vagy az általa igénybe vett egyéb szolgáltatással kapcsolatosan bármilyen okból ellene eljárást indítanak, őt perbe vonják, minden erőfeszítést megtesz, hogy a Szolgáltató az eljárásból illetve a perből kimaradjon. A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben ez az igyekezete nem jár sikerrel, a Szolgáltatónak az eljárással illetve perrel kapcsolatos minden kárát és költségét megtéríti.
 48. A Megrendelő a Szolgáltató által a rendelkezésére bocsátott tárhelyen tetszése szerint web-oldalakat, képet, hang- és videóanyagot illetve egyéb információt helyezhet el, fájlleöltést és fájlfeltöltést használhat, szerver-oldali alkalmazásokat futtathat, illetve a szolgáltatás részét képező kiegészítő lehetőségeket felhasználhatja.
 49. A Megrendelő a szerveren az anyagait a Szolgáltató által erre a célra rendszeresített lehetőség (FTP-elérés vagy webes felületű fájlkezelő program) segítségével saját maga helyezi el, illetve saját maga gondoskodik ezeknek az anyagoknak a karbantartásáról, frissítéséről. A Szolgáltató nem kötelezhető a Megrendelő anyagainak feltöltésére, kezelésére, karbantartására, javítására, illetve külön megállapodás alapján, az abban meghatározott feltételekkel és díj ellenében a Megrendelő megbízhatja a Szolgáltatót a szerveren elhelyezett anyagainak gondozásával. Azonban ilyen esetben is a Megrendelő a felelős a szerverre való feltöltésre átadott anyagok jogszabályi és egyéb megfelelőségéért.
 50. A Megrendelő gondoskodik a szerveren elhelyezett anyagok, kódok, programok szintaktikai és szemantikai helyességéről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő anyagaiban, kódjaiban, programjaiban előforduló hibákért, az ezekből származó működésképtelenségért, sem pedig az ebből eredő hátrányért vagy kárért. A szolgáltató nem kötelezhető a Megrendelő anyagaiban, kódjaiban, programjaiban előforduló hibák megkeresésére, kijavítására, optimalizálására, illetve külön megállapodás alapján, az abban meghatározott feltételekkel és díj ellenében a Megrendelő megbízhatja a Szolgáltatót ezeknek a feladatoknak az ellátásával.
 51. A Szolgáltató gondoskodik a szerveren elhelyezett anyagok rendszeres mentéséről. Amennyiben a Szolgáltató által végzett mentés a Megrendelő számára saját belátása szerint nem nyújt kellő biztonságot, saját maga gondoskodhat a szerveren lévő anyagai mentéséről a Szolgáltató által erre a célra rendszeresített eszközök segítségével. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy egyes szolgáltatások esetében a Szolgáltató nem végez adatmentést, vagy az adatmentést csak külön megállapodás alapján, térítési díj ellenében végzi.
 52. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a Megrendelő anyagainak, adatainak a biztonsága érdekében. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy mindezek ellenére előfordulhat meghibásodás, adatvesztés. A Megrendelő ezért a különösen érzékeny adatainak védelméről külön gondoskodik, többek között kettőzött adatcsatorna használatával, kettőzött adatbázis használatával, adatforgalmi napló készítésével, az adatok rendszeres mentésével és más földrajzi helyen történő tárolásával.
 53. A Szolgáltató nem tehető felelőssé, ha a szolgáltatás megszűnését vagy kimaradását, illetve a Megrendelő adatainak elvesztését, sérülését, elérhetetlenné válását, a domain-névvel kapcsolatos jogok elvesztését a Szolgáltató ellenőrzése alatt nem álló körülmény, elsősorban elemi csapás vagy járvány, háborús vagy polgárháborús események, zavargás vagy terrorakció, katasztrófa vagy súlyos baleset, bűncselekmény vagy támadás vagy más elháríthatatlan körülmény, vagy harmadik fél mulasztása okozza.
 54. A jelen szerződést bármelyik fél a lejárat előtt 30 napos határidővel felmondhatja. Felmondás hiányában a szerződés hatálya automatikusan meghosszabbodik a következő díjfizetési időszak végéig.
 55. A felek a jelen szerződést közös megegyezés alapján módosíthatják. A szolgáltatás tartalmára, a díjakra és a díjfizetési határidőkre vonatkozóan a módosítás a megfelelő melléklet (mellékletek) módosításával valósul meg.
 56. A felek minden vitás kérdésben igyekeznek tárgyalásos úton megállapodni.
 57. A jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
 58. A jelen szerződés mellékletének kell tekinteni a Megrendelő által feladott megrendelést és a Szolgáltató által erre adott visszaigazolást. A melléklet (mellékletek) a szerződés szerves, különválaszthatatlan részét képezi (képezik).
 59. A fentieket, mint akaratukkal egyezőt, a Felek megértették, elfogadták és magukra nézve szabad akaratukból kötelezőnek elfogadták.